پرسشنامه هوشمندی کسب و کار دشامپس و نایاک 1995

پرسشنامه هوشمندی کسب و کار دشامپس و نایاک ۱۹۹۵

پرسشنامه هوشمندی کسب و کار دشامپس و نایاک ۱۹۹۵ توسط دشامپس و نایاک (۱۹۹۵) طراحی و اعتباریابی شده است، این آزمون دارای ۲۱ سوال بسته پاسخ بر اساس طیف پنج گزینه‌ای لیکرت است. Continue reading “پرسشنامه هوشمندی کسب و کار دشامپس و نایاک ۱۹۹۵”