پرسشنامه استاندارد وفاداری مشتری الیور 1997

پرسشنامه استاندارد وفاداری مشتری الیور ۱۹۹۷

پرسشنامه استاندارد وفاداری مشتری الیور ۱۹۹۷ با ۱۲ گویه طراحی گردیده است و دارای زیر مقیاس‌های بازاریابی شفاهی، نیات خرید، حساسیت به قیمت، نحوه رفتار اعتراض آمیز می‌باشد. Continue reading “پرسشنامه استاندارد وفاداری مشتری الیور ۱۹۹۷”

پرسشنامه استاندارد عملکرد شرکتی 9 سوالی

پرسشنامه استاندارد عملکرد شرکتی ۹ سوالی

پرسشنامه استاندارد عملکرد شرکتی ۹ سوالی دارای سه زیرمقیاس وفاداری مشتری و عملکرد بازار و عملکرد مالی می‌‌باشد و از طیف پنج گذینه‌­ای لیکرت برای نمره­‌گذاری آن استفاده شده است.

Continue reading “پرسشنامه استاندارد عملکرد شرکتی ۹ سوالی”