پرسشنامه نگرش دانشجویان به يادگيري الكترونيكي

پرسشنامه نگرش دانشجویان به یادگیری الکترونیکی

پرسشنامه نگرش دانشجویان به یادگیری الکترونیکی دارای ۱۵ سوال و دارای چهار زیر مقیاس یادگیری الکترونیکی به عنوان محیط یادگیری مستقل و یادگیری الکترونیکی به عنوان یک محیط یادگیری مؤثر و یادگیری الکترونیکی به عنوان محیط آموزش چند رسانه­‌ای و یادگیری الکترونیکی به عنوان محیط آموزش مبتنی بر هدایت آموزش دهندگان می‌­باشد و از طیف هفت گذینه‌­ای لیکرت برای نمره‌­گذاری آن استفاده شده است.

Continue reading “پرسشنامه نگرش دانشجویان به یادگیری الکترونیکی”