پرسشنامه ابعاد چابکی سازمانی

پرسشنامه ابعاد چابکی سازمانی ورلی و لاولر ۲۰۱۰

پرسشنامه ابعاد چابکی سازمانی ورلی و لاولر ۲۰۱۰ از نوع ترکیبی ( استاندارد و محقق ساخته) بوده یعنی سؤالات مربوط بـه ابعـاد چـابکی بـر اساس پرسشنامه­‌ی استاندارد « ورلی و لالـر » طراحـی و تعـدیل گردیـده است.

Continue reading “پرسشنامه ابعاد چابکی سازمانی ورلی و لاولر ۲۰۱۰”