پرسشنامه استاندارد اثربخشی ارتباطات سازمانی نانچیان و همکاران 1379

پرسشنامه استاندارد اثربخشی ارتباطات سازمانی نانچیان و همکاران ۱۳۷۹

پرسشنامه استاندارد اثربخشی ارتباطات سازمانی توسط نانچیان و همکاران در سال۱۳۷۹تنظیم شد. این پرسشنامه دارای ۲۵ سوال پنج گزینه ای می باشد.

Continue reading “پرسشنامه استاندارد اثربخشی ارتباطات سازمانی نانچیان و همکاران ۱۳۷۹”