پرسشنامه ارزش ویژه برند آکر

پرسشنامه ارزش ویژه برند آکر

پرسشنامه ارزش ویژه برند آکر دارای ۸ سوال و پنج بعد کیفیت درک شده، آگاهی از برند و وفاداری به برند را مورد بررسی قرار می‌­دهد. برای نمره‌گذاری آن از طیف پنج درجه‌ای لیکرت از کاملا مخالفم تا کاملا موافقم استفاده شده است.‌ Continue reading “پرسشنامه ارزش ویژه برند آکر”