پرسشنامه استاندارد ابراز وجود گمبریل و ریچی 1975

پرسشنامه استاندارد ابراز وجود گمبریل و ریچی ۱۹۷۵

پرسشنامه استاندارد ابراز وجود گمبریل و ریچی ۱۹۷۵ توسط بهرامی (۱۳۷۵) ترجمه گردید. این آزمون۴۰ گویه دارد و بدون مقیاس و سوال معکوس می‌­باشد و هر ماده یک موقعیت بخصوص را که مستلزم رفتار جرات‌ورزی است را نشان می‌دهد.

Continue reading “پرسشنامه استاندارد ابراز وجود گمبریل و ریچی ۱۹۷۵”

پرسشنامه استاندارد افسردگی سالمندان يساویج 1993 (GDS)

پرسشنامه استاندارد افسردگی سالمندان یساویج ۱۹۹۳ (GDS)

پرسشنامه استاندارد افسردگی سالمندان یساویج ۱۹۹۳ (GDS) دارای ۱۵ سوال می‌باشد. این آزمون فاقد زیرمقیاس می‌باشد. شیوه‌ی نمره‌گذاری آن از دو گذینه بلی و خیر تشکیل شده است.

Continue reading “پرسشنامه استاندارد افسردگی سالمندان یساویج ۱۹۹۳ (GDS)”