پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندي سازماني آلن و لي (2000)

پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندی سازمانی آلن و لی ۲۰۰۰

پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندی سازمانی آلن و لی (۲۰۰۰) دارای ۱۶ سوال می­‌باشد. این پرسشنامه دارای دو زیر مقیاس رفتار شهروندی سازمانی فردگرا و رفتار شهروندی سازمانی سازمان­گرا می­‌باشد. Continue reading “پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندی سازمانی آلن و لی ۲۰۰۰”