پرسشنامه استاندارد استرس ادراک شده کوهن 1983

پرسشنامه استاندارد استرس ادراک شده کوهن ۱۹۸۳

پرسشنامه استاندارد استرس ادراک شده کوهن ۱۹۸۳  دارای ۱۶سوال با ۵ مولفه( افکار و احساسات درباره حوادث استرس‌زا، کنترل، غلبه، کنارآمدن با فشار روانی و استرس‌های تجربه شده ) است.

Continue reading “پرسشنامه استاندارد استرس ادراک شده کوهن ۱۹۸۳”