پرسشنامه استاندارد استرس شغل 15 سوالی

پرسشنامه استاندارد استرس شغل ۱۵ سوالی

پرسشنامه استاندارد استرس شغل ۱۵ سوالی (HSE) یک پرسشنامه ۱۵ سوالی است و دارای سه زیر مقیاس نقش و ارتباط و کنترل می­‌باشد. سؤالات پرسشنامه در این تحقیق بر مبنای مقیاس ۵ درجه‌ای لیکرت تنظیم‌شده است. 

Continue reading “پرسشنامه استاندارد استرس شغل ۱۵ سوالی”