پرسشنامه استاندارد اعتماد در داخل سازمان مک نایت و چروانی 2002

پرسشنامه استاندارد اعتماد در داخل سازمان مک نایت و چروانی ۲۰۰۲

پرسشنامه استاندارد اعتماد در داخل سازمان مک نایت و چروانی ۲۰۰۲ شامل سه بعد اعتماد به همکاران، اعتماد به محیط کار و اعتماد به مدیریت می‌باشد که شامل ۱۸ سوال بسته پاسخ می‌باشد.

Continue reading “پرسشنامه استاندارد اعتماد در داخل سازمان مک نایت و چروانی ۲۰۰۲”