پرسشنامه استاندارد اعتماد عمومی صفاری نیا و شریف 1389

پرسشنامه استاندارد اعتماد عمومی صفاری نیا و شریف ۱۳۸۹

پرسشنامه استاندارد اعتماد عمومی صفاری نیا و شریف ۱۳۸۹ توسط صفاری نیا و شریف (۱۳۸۹) طراحی و اعتباریابی شده است این پرسشنامه توسط اخلاقی(۱۳۹۴) اعتباریابی شده است. Continue reading “پرسشنامه استاندارد اعتماد عمومی صفاری نیا و شریف ۱۳۸۹”