پرسشنامه استاندارد بازاریابی اینترنتی 15 سوالی

پرسشنامه استاندارد بازاریابی اینترنتی ۱۵ سوالی

پرسشنامه استاندارد بازاریابی اینترنتی ۱۵ سوالی شامل سه زیر مقیاس استفاده از اینترنت در فعالیت‌های مرتبط با مشتری و استفاده از اینترنت در فعالیت‌های مرتبط با کانال‌­های توزیع و استفاده از اینترنت در فعالیت­‌های مربوط به تحقیقات بازاریابی می­‌باشد.

Continue reading “پرسشنامه استاندارد بازاریابی اینترنتی ۱۵ سوالی”