پرسشنامه استاندارد بهره وری نیروی انسانی مدل آجیو 1980

پرسشنامه استاندارد بهره وری نیروی انسانی مدل آجیو ۱۹۸۰

پرسشنامه استاندارد بهره وری نیروی انسانی مدل آجیو ۱۹۸۰ دارای ۲۶ سوال و ۶ زیر مقیاس توانایی، درک و شناخت، حمایت سازمانی، انگیزش، بازخور، اعتبار، سازگاری می‌­باشد و از طیف پنج گذینه‌­ای لیکرت برای نمره‌­گذاری آن استفاده شده است.

Continue reading “پرسشنامه استاندارد بهره وری نیروی انسانی مدل آجیو ۱۹۸۰”