پرسشنامه استاندارد تجربه مصرف کننده بستامنت و روبیو 2017

پرسشنامه استاندارد تجربه مصرف کننده بستامنت و روبیو ۲۰۱۷

پرسشنامه استاندارد تجربه مصرف کننده بستامنت و روبیو ۲۰۱۷  دارای ۲۳ سوال با ۵ مولفه‌ تجربه حسی ، تجربه احساسی، تجربه شناختی، تجربه رفتاری و تجربه اجتماعی می‌باشد.

Continue reading “پرسشنامه استاندارد تجربه مصرف کننده بستامنت و روبیو ۲۰۱۷”