پرسشنامه استاندارد تعارض کار و خانواده كارلسون و همكاران(2000)

پرسشنامه استاندارد تعارض کار و خانواده کارلسون و همکاران(۲۰۰۰)

پرسشنامه استاندارد تعارض کار و خانواده کارلسون و همکاران(۲۰۰۰) توسط کارلسون و همکاران ساخته شده است و این پرسشنامه  دارایی ۱۸گویه  پنج گزینه‌ای می باشد.

Continue reading “پرسشنامه استاندارد تعارض کار و خانواده کارلسون و همکاران(۲۰۰۰)”