پرسشنامه تعهد سازمانی پورتر 1974

پرسشنامه استاندارد تعهد سازمانی پورتر ۱۹۷۴

پرسشنامه استاندارد تعهد سازمانی پورتر ۱۹۷۴ (OCQ) توسط پورتر و همکاران ساخته شده است. این پرسشنامه در سال ۱۳۷۰ در دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه اهواز، توسط دکتر شکرکن و پاکاری ترجمه و تنظیم شده است.

Continue reading “پرسشنامه استاندارد تعهد سازمانی پورتر ۱۹۷۴”