پرسشنامه استاندارد تعهد شغلی بر اساس مدل بلاو و بل 1989

پرسشنامه استاندارد تعهد شغلی بر اساس مدل بلاو و بل ۱۹۸۹

پرسشنامه استاندارد تعهد شغلی بر اساس مدل بلاو و بل ۱۹۸۹، طراحی و تنظیم شده است. آزمودنی می‌تواند در هر سؤال پرسشنامه نمرات ۱ تا ۵ را بر اساس طیف لیکرت و با توجه به نحوه سؤال انتخاب کند. Continue reading “پرسشنامه استاندارد تعهد شغلی بر اساس مدل بلاو و بل ۱۹۸۹”