پرسشنامه استاندارد توانمند سازی کارکنان اسپریتزر 1995

پرسشنامه توانمند سازی کارکنان اسپریتزر ۱۹۹۵

پرسشنامه استاندارد توانمند سازی کارکنان اسپریتزر ۱۹۹۵ شامل ۱۵ سؤال و چهار بعد موثر بودن، معنی داری، احساس شایستگی و حق انتخاب (خود تعیینی) می‌­باشد. طیف پنج گذینه‌­ای لیکرت برای نمره­‌گذاری این پرسشنامه استفاده شده است.

Continue reading “پرسشنامه توانمند سازی کارکنان اسپریتزر ۱۹۹۵”