پرسشنامه استاندارد خطرپذیری نوجوانان علی زاده 1387

پرسشنامه استاندارد خطرپذیری نوجوانان علی زاده ۱۳۸۷

پرسشنامه استاندارد خطرپذیری نوجوانان علی زاده ۱۳۸۷ توسط علی زاده محمدی و احمدآبادی (۱۳۸۷) طراحی و اعتباریابی شده است، این پرسشنامه شامل ۳۸ گویه بسته پاسخ بر اساس طیف پنج درجه‌ای لیکرت می‌باشد، Continue reading “پرسشنامه استاندارد خطرپذیری نوجوانان علی زاده ۱۳۸۷”