پرسشنامه استاندارد خودارزيابی هرسی و بلانچارد

پرسشنامه استاندارد خودارزیابی هرسی و بلانچارد

پرسشنامه استاندارد خودارزیابی هرسی و بلانچارد شامل ۲۵ سوال با طیف پنج گزینه‌­ای لیکرت (کاملا مخالفم تا کاملا موافقم) می­‌باشد و تک عاملی می­‌باشد و این پرسشنامه جهت سنجش عملکرد کارکنان سازمان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

Continue reading “پرسشنامه استاندارد خودارزیابی هرسی و بلانچارد”