پرسشنامه استاندارد خودشکوفایی دانش آموزان گنجه ای 1386 توسط گنجه‌ای (1386) طراحی و اعتباریابی شده است. پرسشنامه مشتمل بر 8 سؤال دو ارزشي (بلي و خير) بوده است.

پرسشنامه استاندارد خودشکوفایی دانش آموزان گنجه ای ۱۳۸۶

پرسشنامه استاندارد خودشکوفایی دانش آموزان گنجه ای ۱۳۸۶ توسط گنجه‌ای (۱۳۸۶) طراحی و اعتباریابی شده است. پرسشنامه مشتمل بر ۸ سؤال دو ارزشی (بلی و خیر) بوده است. Continue reading “پرسشنامه استاندارد خودشکوفایی دانش آموزان گنجه ای ۱۳۸۶”