پرسشنامه استاندارد دلبستگی شغلی ادواردز و کلیپاتریک 1984

پرسشنامه استاندارد دلبستگی شغلی ادواردز و کلیپاتریک ۱۹۸۴

پرسشنامه استاندارد دلبستگی شغلی ادواردز و کلیپاتریک ۱۹۸۴ توسط ادواردز و کلیپاتریک (۱۹۸۴) ساخته شده است. آنان این پرسشنامه را از میان ۱۱۵ گفته و عبارت که در ارتباط با دلبستگی شغلی بوده و از طریق مذاکره با دیگران، پرسشنامه مذکور را به ۲۰ سوال تنظیم و مورد استفاده قرار دادند. Continue reading “پرسشنامه استاندارد دلبستگی شغلی ادواردز و کلیپاتریک ۱۹۸۴”