پرسشنامه استاندارد رضایت شغلی بری فیلدورث 1951

پرسشنامه استاندارد رضایت از شغل بری فیلدورث ۱۹۵۱

پرسشنامه استاندارد رضایت از شغل بری فیلدورث ۱۹۵۱ توسط بری فیلدورث (۱۹۵۱) طراحی و اعتباریابی شده است، این پرسشنامه شامل ۱۸ گویه بسته پاسخ بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت می باشد، Continue reading “پرسشنامه استاندارد رضایت از شغل بری فیلدورث ۱۹۵۱”