پرسشنامه استاندارد رفتار اخلاقی حسابداران وردی

پرسشنامه استاندارد رفتار اخلاقی حسابداران وردی

پرسشنامه استاندارد رفتار اخلاقی حسابداران وردی در سال ۲۰۰۰ ساخته شد. این پرسشنامه‌  دارایی  ۱۵ سؤال و  ۵ زیرمقیاس یا بُعد(کارمند اخلاقی ، ارزش­های متعدد، مقاومت در مقابل تهدیدات، رعایت ظاهر و قوانین و مقرارات،اهداف اخلاقی ) با طیف لیکرت ۵ گزینه‌ای می‌باشد. 

Continue reading “پرسشنامه استاندارد رفتار اخلاقی حسابداران وردی”