پرسشنامه استاندارد رفتار مصرف کننده آیزون و فشبن

پرسشنامه استاندارد رفتار مصرف کننده آیزون و فشبن

پرسشنامه استاندارد رفتار مصرف کننده آیزون و فشبن در سال ۲۰۰۳ ساخته شد. این پرسشنامه‌  دارایی  ۱۴ سؤال و  ۳ زیرمقیاس یا بُعد(نگرش، هنجارهای ذهنی، کنترل رفتاری درک شده ) با طیف لیکرت ۵ گزینه‌ای می‌باشد. 

Continue reading “پرسشنامه استاندارد رفتار مصرف کننده آیزون و فشبن”