پرسشنامه استاندارد سبک های یادگیری کلب 1985

پرسشنامه استاندارد سبکهای یادگیری کلب ۱۹۸۵

به منظور سنجش سبکهای یادگیری از پرسشنامه استاندارد سبک های یادگیری کلب ۱۹۸۵ استفاده شد. این سیاهه یک مقیاس خود گزارشی است که شامل ۱۲ سوال چهار بخشی می‌­باشد که هر کدام از بخش‌­ها یکی از انواع چهارگانه شیوه‌­های یادگیری را می­‌سنجد. Continue reading “پرسشنامه استاندارد سبکهای یادگیری کلب ۱۹۸۵”