پرسشنامه استاندارد سرمایه فکری استيو پوكار 2012

پرسشنامه استاندارد سرمایه فکری استیو پوکار ۲۰۱۲

پرسشنامه استاندارد سرمایه فکری استیو پوکار ۲۰۱۲ دارای ۴۲ سوال و دارای سه زیر مقیاس سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری و سرمایه ارتباطی(مشتری) می­‌باشد و از طیف پنج گذینه‌­ای لیکرت برای نمره‌­گذاری آن استفاده شده است.

Continue reading “پرسشنامه استاندارد سرمایه فکری استیو پوکار ۲۰۱۲”