پرسشنامه استاندارد سواد مالی معنین الدین 1390

پرسشنامه استاندارد سواد مالی معنین الدین ۱۳۹۰

پرسشنامه استاندارد سواد مالی معنین الدین ۱۳۹۰ توسط معنین الدین (۱۳۹۰) طراحی و اعتباریابی شده است. پرسشنامه شامل ۲۵ گویه چهار گزینه‌ای که سواد مالی دانشجویان را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. Continue reading “پرسشنامه استاندارد سواد مالی معنین الدین ۱۳۹۰”