پرسشنامه استاندارد شخصیتی آیووا 42 سوالی

پرسشنامه استاندارد شخصیتی آیووا ۴۲ سوالی

پرسشنامه استاندارد شخصیتی آیووا یک ابزار سنجش شخصیت ۴۲ گویه­‌ای است. که توسط دونلان و همکاران (۲۰۰۵) برای ارزیابی خلاصه‌­وار ابعاد مشابه شخصیتی ارزیابی شده است. و به وسیله پرسشنامه شخصیتی چندبعدی (تلجن، ۱۹۸۲) طراحی شده بود.

Continue reading “پرسشنامه استاندارد شخصیتی آیووا ۴۲ سوالی”