پرسشنامه استاندارد عملکرد بازاریابی اینترنتی 22 سوالی

پرسشنامه استاندارد عملکرد بازاریابی اینترنتی ۲۲ سوالی

پرسشنامه استاندارد عملکرد بازاریابی اینترنتی ۲۲ سوالی از پنج زیر مقیاس ارتباط، تحقیقات، فروش، چهره‌ی تجاری و مزیت رقابتی تشکیل شده است و این گویه­‌ها با مقیاس پنج‌تایی لیکرت با عبارات (خیلی کم تا خیلی زیاد) سنجیده می­‌شود. Continue reading “پرسشنامه استاندارد عملکرد بازاریابی اینترنتی ۲۲ سوالی”