پرسشنامه استاندارد عملکرد شرکتی 9 سوالی

پرسشنامه استاندارد عملکرد شرکتی ۹ سوالی

پرسشنامه استاندارد عملکرد شرکتی ۹ سوالی دارای سه زیرمقیاس وفاداری مشتری و عملکرد بازار و عملکرد مالی می‌‌باشد و از طیف پنج گذینه‌­ای لیکرت برای نمره­‌گذاری آن استفاده شده است.

Continue reading “پرسشنامه استاندارد عملکرد شرکتی ۹ سوالی”