پرسشنامه استاندارد عملکرد در شغل هرسی و گلداسمیت 1981

پرسشنامه استاندارد عملکرد در شغل هرسی و گلداسمیت ۱۹۸۱

پرسشنامه استاندارد عملکرد در شغل هرسی و گلداسمیت ۱۹۸۱ توسط هرسی و گلداسمیت (۱۹۸۱) طراحی و اعتباریابی شده است، این پرسشنامه شامل ۲۱ گویه بسته پاسخ بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت می باشد. 

Continue reading “پرسشنامه استاندارد عملکرد در شغل هرسی و گلداسمیت ۱۹۸۱”