پرسشنامه استاندارد عملکرد عمومی کارکنان اردلان پور 1388

پرسشنامه استاندارد عملکرد عمومی کارکنان اردلان پور ۱۳۸۸

پرسشنامه استاندارد عملکرد عمومی کارکنان اردلان پور ۱۳۸۸ از ۲۶ سوال تشکیل شده است و این گویه‌ها با مقیاس پنج‌تایی لیکرت با عبارات «خیلی کم، کم، متوسط، زیاد، خیلی زیاد سنجیده می‌شود. Continue reading “پرسشنامه استاندارد عملکرد عمومی کارکنان اردلان پور ۱۳۸۸”