پرسشنامه استاندارد عملکرد مالی استيو پوكار 2012

پرسشنامه استاندارد عملکرد مالی استیو پوکار ۲۰۱۲

پرسشنامه استاندارد عملکرد مالی استیو پوکار ۲۰۱۲ دارای ۱۲ سوال و فاقد زیرمقیاس می­‌باشد و این پرسشنامه عملکرد مالی را از دیدگاه جامعه مورد مطالعه قرار می­‌دهد و از طیف هفت گذینه‌­ای لیکرت برای نمره­‌گذاری آن استفاده شده است.

Continue reading “پرسشنامه استاندارد عملکرد مالی استیو پوکار ۲۰۱۲”