پرسشنامه استاندارد عملکرد کارکنان 25 سوالی

پرسشنامه استاندارد عملکرد کارکنان ۲۵ سوالی

پرسشنامه استاندارد عملکرد کارکنان ۲۵ سوالی دارای ۲۵ گویه با طیف لیکرت پنج گزینه‌­ای از (کاملا مخالفم تا کاملا موافقم) است و این آزمون فاقد زیر مقیاس و تک عاملی می­‌باشد. این پرسشنامه برای سنجش عملکرد کارکنان سازمانها استفاده مس‌شود.

Continue reading “پرسشنامه استاندارد عملکرد کارکنان ۲۵ سوالی”