پرسشنامه استاندارد فعالیت بدنی شهلایی 1390

پرسشنامه استاندارد فعالیت بدنی شهلایی ۱۳۹۰

پرسشنامه استاندارد فعالیت بدنی شهلایی ۱۳۹۰ توسط شهلایی (۱۳۹۰) طراحی و اعتباریابی شده است، این پرسشنامه شامل ۱۳ گویه بسته پاسخ بر اساس طیف پنج درجه‌ای لیکرت می‌باشد، پرسشنامه در طول فرایند تحقق توسط پژوهشگر اعتباریابی شده است. Continue reading “پرسشنامه استاندارد فعالیت بدنی شهلایی ۱۳۹۰”