پرسشنامه استاندارد مدیریت استعداد احمدی 1391

پرسشنامه استاندارد مدیریت استعداد احمدی ۱۳۹۱

پرسشنامه استاندارد مدیریت استعداد احمدی ۱۳۹۱ توسط احمدی و همکاران (۱۳۹۱) طراحی و اعتباریابی شده است، این پرسشنامه شامل ۱۹ گویه بسته پاسخ بر اساس طیف پنج درجه‌ای لیکرت می‌باشد. Continue reading “پرسشنامه استاندارد مدیریت استعداد احمدی ۱۳۹۱”