پرسشنامه استاندارد معنویت درمحیط کار میلیمان وهمکارانش 2003

پرسشنامه استاندارد معنویت درمحیط کار میلیمان وهمکارانش ۲۰۰۳

پرسشنامه استاندارد معنویت درمحیط کار ،توسط میلیمان وهمکارانش در سال ۲۰۰۳ تنظیم شد. این پرسشنامه‌­ دارایی ۲۰ گویه با ۳زیرمقیاس می‌باشد. 

Continue reading “پرسشنامه استاندارد معنویت درمحیط کار میلیمان وهمکارانش ۲۰۰۳”