پرسشنامه استاندارد معیار­های تاثیر گذار در موفقیت پروژه

پرسشنامه استاندارد معیار­های تاثیر گذار در موفقیت پروژه

پرسشنامه استاندارد معیار­های تاثیر گذار در موفقیت پروژه دارای ۲۲ سوال بوده و هدف آن ارزیابی مولفه­‌های عوامل فردی و عوامل سازمانی و عوامل محیطی و عوامل ماهیت پروژه می‌باشد.

Continue reading “پرسشنامه استاندارد معیار­های تاثیر گذار در موفقیت پروژه”