پرسشنامه استاندارد منابع انسانی لی همکاران

پرسشنامه استاندارد منابع انسانی لی

پرسشنامه استاندارد منابع انسانی لی در سال ۲۰۰۶ طراحی شد و دارای ۲۴ سوال و ۶ بعد آموزش کارکنان، پاداش‌ها و مشوق‌های مالی، پاداش‌ها و مشوق‌های غیر مالی، کنترل و ارزیابی پیامد، نوآوری فنی، عملکرد شرکت می‌باشد. Continue reading “پرسشنامه استاندارد منابع انسانی لی”