پرسشنامه استاندارد موانع راه اندازی سیستم حسابداری تعهدی احدزاده (1399)  دارای 30 سوال با 6 مولفه‌ عوامل مدیریتی ، عوامل فرآیندی، منابع انسانی، عوامل فنی سیستمی، قوانین و مقررات و حسابداری مدیریتی می‌باشد.

پرسشنامه استاندارد موانع راه اندازی سیستم حسابداری تعهدی احدزاده (۱۳۹۹)

پرسشنامه استاندارد موانع راه اندازی سیستم حسابداری تعهدی احدزاده (۱۳۹۹)  دارای ۳۰ سوال با ۶ مولفه‌ عوامل مدیریتی ، عوامل فرآیندی، منابع انسانی، عوامل فنی سیستمی، قوانین و مقررات و حسابداری مدیریتی می‌باشد.

Continue reading “پرسشنامه استاندارد موانع راه اندازی سیستم حسابداری تعهدی احدزاده (۱۳۹۹)”