پرسشنامه استاندارد نیازهای بنیادین روانشناختی دسی و رایان 2004

پرسشنامه استاندارد نیازهای بنیادین روانشناختی دسی و رایان ۲۰۰۴

پرسشنامه استاندارد نیازهای بنیادین روانشناختی توسط دسی و رایان در سال ۲۰۰۴تنظیم شد. این پرسشنامه دارای ۲۱ سوال پنج گزینه ای می باشد.

Continue reading “پرسشنامه استاندارد نیازهای بنیادین روانشناختی دسی و رایان ۲۰۰۴”