پرسشنامه استاندارد ارزیابی هوش فرهنگی در سازمان آنگ و ایرلی 2004

پرسشنامه استاندارد ارزیابی هوش فرهنگی در سازمان آنگ و ایرلی ۲۰۰۴

پرسشنامه استاندارد ارزیابی هوش فرهنگی در سازمان ، توسط آنگ و ایرلی در سال ۲۰۰۴ ساخته شده است و این پرسشنامه  دارایی ۲۰ گویه  پنج گزینه‌ای می باشد.

Continue reading “پرسشنامه استاندارد ارزیابی هوش فرهنگی در سازمان آنگ و ایرلی ۲۰۰۴”