پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی بار- آن (EQ-i)

پرسشنامه استاندارد هوش هیجان بار- آن (EQ-i)

پرسشنامه استاندارد هوش هیجان بار- آن (EQ-i) در سال ۱۹۸۰ با طرح این سوال که چرا بعضی مردم نسبت به بعضی دیگر در زندگی موفق‌ترند آغاز گردید. در این سال مولف مفهوم تعریف و اندازه‌ای از هوش غیر شناختی (بار- آن، ۱۹۸۸، ۱۹۹۲،a 1996، c19996،a1997، b 1997) ارائه شد. Continue reading “پرسشنامه استاندارد هوش هیجان بار- آن (EQ-i)”

پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی برادبری و گریوز 2005

پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی برادبری و گریوز ۲۰۰۵

پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی برادبری و گریوز ۲۰۰۵ دارای ۲۷ سوال به صورت بسته پاسخ با طیف پنج گزینه­‌ای لیکرت (خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم، خیلی کم) و این آزمون دارای چهار مولفه­‌ی خود آگاهی، خود مدیریتی، آگاهی اجتماعی و مدیریت روابط می­‌باشد.

Continue reading “پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی برادبری و گریوز ۲۰۰۵”