پرسشنامه استاندارد کیفیت خدمات سروکوال

پرسشنامه استاندارد کیفیت خدمات سروکوال

پرسشنامه استاندارد کیفیت خدمات سروکوال مشتمل بر ۲۲ جفت سوال متناظر است که بر اساس مقیاس پنج گزینه­‌ای لیکرت (عدد۱، کاملا مخالف تا عدد۵، کاملا موافق) تهیه شده و شامل ۵ بعد کیفیت خدمات؛ بعد ملموسات، بعد اعتماد، بعد پاسخگویی، بعد تضمین، بعد همدلی می­‌باشد.

Continue reading “پرسشنامه استاندارد کیفیت خدمات سروکوال”