پرسشنامه استاندارد کیفیت خدمات زعیم و همکاران 2010

پرسشنامه استاندارد کیفیت خدمات زعیم و همکاران ۲۰۱۰

پرسشنامه استاندارد کیفیت خدمات زعیم و همکاران ۲۰۱۰ دارای ۳۴ گویه و فاقد زیر مقیاس می‌باشد و از طیف پنج گذینه‌­ای لیکرت برای نمره‌­گذاری آن استفاده شده است.

Continue reading “پرسشنامه استاندارد کیفیت خدمات زعیم و همکاران ۲۰۱۰”