پرسشنامه استاندارد کیفیت سایت 16 سوالی

پرسشنامه استاندارد کیفیت سایت ۱۶ سوالی

پرسشنامه استاندارد کیفیت سایت ۱۶ سوالی از پنج زیر مقیاس اعتماد، رضایت، قصد خرید مجدد، تعهد و کیفیت سایت  تشکیل شده است و این گویه­‌ها با مقیاس پنج‌تایی لیکرت با عبارات (کاملا موافقم تا کاملا مخالفم) سنجیده می­‌شود. Continue reading “پرسشنامه استاندارد کیفیت سایت ۱۶ سوالی”