پرسشنامه استاندارد پنج عامل بزرگ شخصيت گولدبرگ 1999

پرسشنامه استاندارد پنج عامل بزرگ شخصیت گولدبرگ ۱۹۹۹

پرسشنامه استاندارد پنج عامل بزرگ شخصیت گولدبرگ ۱۹۹۹ شامل ۵۰ گویه است که توسط گولدبرگ(۱۹۹۹) معرفی شده است. این پرسشنامه برای بررسی و ارزیابی کردن ۵ تیپ شخصیتی در افراد به کار می رود. Continue reading “پرسشنامه استاندارد پنج عامل بزرگ شخصیت گولدبرگ ۱۹۹۹”

پرسشنامه استاندارد تحریفات شناختی عبدالله زاده و مریم سالار 1389

پرسشنامه استاندارد تحریفات شناختی عبدالله زاده ۱۳۸۹

پرسشنامه استاندارد تحریفات شناختی عبدالله زاده ۱۳۸۹ یک ابزار محقق ساخته می‌باشد. با هدف دستیابی به ابزاری آسان برای آگاهی از تحریفات شناختی استفاده شد. 

Continue reading “پرسشنامه استاندارد تحریفات شناختی عبدالله زاده ۱۳۸۹”

پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندي سازماني آلن و لي (2000)

پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندی سازمانی آلن و لی ۲۰۰۰

پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندی سازمانی آلن و لی (۲۰۰۰) دارای ۱۶ سوال می­‌باشد. این پرسشنامه دارای دو زیر مقیاس رفتار شهروندی سازمانی فردگرا و رفتار شهروندی سازمانی سازمان­گرا می­‌باشد. Continue reading “پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندی سازمانی آلن و لی ۲۰۰۰”

پرسشنامه استاندارد رفتار اخلاقی حسابداران وردی

پرسشنامه استاندارد رفتار اخلاقی حسابداران وردی

پرسشنامه استاندارد رفتار اخلاقی حسابداران وردی در سال ۲۰۰۰ ساخته شد. این پرسشنامه‌  دارایی  ۱۵ سؤال و  ۵ زیرمقیاس یا بُعد(کارمند اخلاقی ، ارزش­های متعدد، مقاومت در مقابل تهدیدات، رعایت ظاهر و قوانین و مقرارات،اهداف اخلاقی ) با طیف لیکرت ۵ گزینه‌ای می‌باشد. 

Continue reading “پرسشنامه استاندارد رفتار اخلاقی حسابداران وردی”

پرسشنامه استاندارد بازاریابی سبز رهبر و عبدالوحید

پرسشنامه استاندارد بازاریابی سبز رهبر و عبدالوحید

پرسشنامه استاندارد بازاریابی سبز رهبر و عبدالوحید در سال ۲۰۱۱ ساخته شد. این پرسشنامه‌  دارایی  ۱۵ سؤال و  ۳ زیرمقیاس یا بُعد(برچسپ زیست محیطی، نام تجاری(برند) زیست محیطی ، تبلیغات زیست محیطی) با طیف لیکرت ۵ گزینه‌ای می‌باشد. 

Continue reading “پرسشنامه استاندارد بازاریابی سبز رهبر و عبدالوحید”