پرسشنامه استاندار عملکرد مالی لی 2006

پرسشنامه استاندار عملکرد مالی لی ۲۰۰۶

پرسشنامه استاندار عملکرد مالی لی ۲۰۰۶ یک پرسشنامه استاندارد است و از ۱۹ سوال تشکیل شده است. این پرسشنامه بر اساس مقیاس پنج گزینه ای لیکرت (بسیار کم، کم، متوسط،زیاد، بسیار زیاد) تنظیم شده است. 

Continue reading “پرسشنامه استاندار عملکرد مالی لی ۲۰۰۶”